location_on

Bangkok

เลขานุการผู้บริหาร

รายละเอียดงาน

 • ดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร และจัดทำตารางนัดหมายต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานการนัดหมายประชุม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สรุปการประชุม พร้อมทั้งติดตามงานหรือวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากที่ประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำเข้าเสนอพิจารณาอนุมัติ
 • จัดทำหนังสือหรือจดหมายโต้ตอบ, E-MAIL,กับต่างประเทศ และหน่วยงานราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัท
 • ติดตามงาน Assignment แต่ละหน่วยงาน ตามที่ผู้บริหารสั่ง
 • งานอื่นๆตามหน้าที่เลขานุการ หรือตามที่บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการไม่น้อย1-2 ปี
 • สามารถพิมพ์และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื้อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน สามารถวางแผนงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้สื่อ Social Media ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถขับรถยนต์ได้

เงินเดือน 20,000-30,000 บาท (ตามประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน
55/113 หมู่บ้านกลางเมือง-พระราม 9 ซ.ลาดพร้าว 88 (อรพิน) ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (MRT ลาดพร้าว 83)

**ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น.**

ช่องทางการสมัครงาน

 • Line id: recruit_lumlook
 • ส่ง Resume มาที่ :recruit-hr@lumyook2002.co.th
 • Apply ผ่านเว็บไซด์ หรือ JobThai
  เจ้าหน้าที่สรรหา 02-539-2004 ต่อ 32 หรือ 083-097-8286

สมัครงาน